Vi skapar cirkulär ekonomi, där alla är vinnare

Att omvandla matavfall och organiskt avfall till biogas och biogödsel är det mest miljövänliga och optimala avfallshanteringssättet. Det bidrar till etableringen av en cirkulär ekonomi.

Vår väg mot fossiloberoende

Biogasen är ett av de mest miljömässigt attraktiva alternativen på vår väg mot fossiloberoende. Att vi kommit så långt med etableringen av ett bra omhändertagande av regionens matavfall är något vi känner oss stolta över.

Att vara pionjär och ligga steget före kräver mod och kostar på, men är nödvändigt för att klara de klimatutmaningar vi står inför.

Ekogas biogasanläggning invigdes 2017 som en del i ett miljöstrategiskt program utvecklat av Gävle kommun. Satsningen har inneburit att regionen skapat ett cirkulärt, närproducerat och samhällsnyttigt energislag som starkt bidrar till kommunens målsättning.

Att bli klimatneutrala 2050. 

Biogasens användningsområden

Uppvärmning och el

Energin i biogas kan nyttjas på en mängd olika sätt. Bland annat kan den användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Genom lokala gasnät kan den också användas i privatpersoners eller restaurangers spisar. Biogas kan också användas för produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet.

Fordonsgas

Det område som är störst och växer snabbast är användning som fordonsgas. Biogas som renats och uppgraderats till en hög metanhalt kan med fördel användas till fordonsdrift. Metanmolekylen kan även användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor.

Biogödsel

Under produktionen bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som används som biogödsel på våra åkrar. .

Biogasens vinnare

Idag rullar en stor del av kommunens fordonspark på den fossilfria biogasen från Ekogas biogasanläggning och gör både invånarna och miljön en stor tjänst.

Vid biogasproduktionen uppstår även en rötrest som används som gödningsmedel. Då återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och kretsloppet sluts. Det gör dessutom regionens lantbruk mindre beroende av importerad mineralgödsel.

Biogas kan användas av såväl familjer som företag när det gäller el och uppvärmning.

Miljöinformation

Ekogas produkt Fordonsgas framställs huvudsakligen av organiskt avfall. Den huvudsakliga råvaran är regionalt matavfall men även gas från rötningsprocessen på Gävle avloppsreningsverks tas tillvara. Alla avfallsråvaror kommer från vårt närområde inom Sverige.

Produkten Fordonsgas innehöll under 2022 fossil gas (7,9 % inköpt LNG) köpt från Finland för att utjämna tillgång i förhållande till efterfrågan. Ekogas eftersträvar hela tiden att öka sin egen gasproduktion för att minska behovet av inköpt gas.

Råvaror fordonsgas

  • Matavfall 57,6 % (förnybar energi)
  • Avloppsslam 26,3% (förnybar energi)
  • Propan 7,9% (fossil energi)
  • Trädgårdsavfall 6,0% (förnybar energi)
  • Gödsel 1,9% (förnybar energi)
  • Avfall från livsmedelsindustrin 0,2% (förnybar energi)
  • Slaktavfall 0,1% (förnybar energi)

Klimatpåverkan

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 16,6 g CO2 ekv/MJ (LCA) vilket är en 1:a på en 6-gradig skala där O är ingen klimatpåverkan och 6 är hög klimatpåverkan.

Informationen baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022. www.energimyndigheten.se/miljoinfo

Den här sidan använder cookies för att säkra att du får den bäst upplevelsen.