Tankkort från Gästrike Ekogas AB

Kontokortsbestämmelser – företag/privatkunder

1. Parter
Kontohavarens avtalspart, kreditgivare: Gästrike Ekogas ABKontohavare: Den som beviljats kontokort och kredit Kortinnehavare: Företag/person som kontokort utfärdats för.

2. Ansökan om kontokort
Ansökan om konto görs hos Gästrike Ekogas. Innan konto beviljasförbehåller sig Gästrike Ekogas rätten att verkställa sedvanligkreditprövning för kontohavare samt övriga till kontot anslutnakortinnehavare.Kontohavaren är betalningsansvarig för de köp, räntor och avgiftersom debiteras kontot och ansvarar för att den beviljade krediten inteöverskrids. Alla kortinnehavare företräder kontohavaren. Dengenerella kreditgränsen är för närvarande 6 000 kr vilket är detkreditbelopp som den sammanlagda skulden på kontot inte vid någottillfälle får överskrida. Kredittiden för kontohavaren är begränsad till 15 dagar.

3. Inköpsställen
Gästrike Ekogas tankkort gäller för inköp av fordonsgas vid GästrikeEkogas samtliga biogasmackar knutna till systemet.Kontohavaren har möjlighet att även tanka bränsle och andra vid vartid av Qstar försålda produkter/tjänster som är anslutna till systemet.Möjlighet till begränsning av kortet finns. Ex. begränsad volym,begränsat antal tankningar, begränsning gällande att bara tankafordonsgas.

4. Kontokortsköp
Kontokortet får endast användas av kortinnehavaren. Då kontokortet används för betalning i automat skall användning av kortet i kombination med koden anses som kvittering av köpet. Kortinnehavaren skall vid kontoköp vara beredd att vid anmodan uppvisa giltig legitimation. Kontokortet byts ut vid begäran. Kontokortet är Gästrike Ekogasegendom och skall då kontot avslutats eller kontoinnehavaren avlider samt vid anfordran, genast återlämnas till Gästrike Ekogas.

5. Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering sker den 16:e och den sista varje månad. Fakturan innehåller alla inkomna transaktioner från föregående period vid faktureringstillfället. Betalning skall vara Gästrike Ekogas tillhanda senast på fakturan angiven förfallodag som för närvarande är den siste i varje månad. Vid försenad betalning äger Gästrike Ekogas rättatt debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är för närvarande 2 % per månad.

6. Bristande betalning eller överskridande av kreditgräns
Fullgör inte kontohavaren i behörig ordning sina skyldigheter enlig dessa kontobestämmelser eller missbrukar kontohavaren krediten äger Gästrike Ekogas rätt att utan föregående uppsägning avslutakontot, varvid hela kontoskulden omedelbart förfaller till betalning. Vid utskrift av andra påminnelsen spärras kontokortet automatiskt. Vid bristande betalning äger Gästrike Ekogas rätt att uttaga vid varjetidpunkt lagstadgade påminnelse- och kravavgifter.

7. Ändrade villkor
Gästrike Ekogas får i den mån som allmänna kostnads- och/ellerränteläget ändras vidta ändringar av för kontot gällande avgifter ochräntesatser. Gästrike Ekogas får även, efter att kontohavarenaviserats därom via till exempel faktura eller brev, vidta ändringar av
övriga för kontot gällande villkor. Genom att fortsätta att utnyttjakontokortet anses kontohavaren ha godkänt sådana villkor och avgifter.

8. Förvaring av kontokort och kod
Kontokortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt som gäller för till exempel pengar och checkar. Kontohavaren skall således till exempel:

  • se till att genast till Gästrike Ekogas anmäla förlust av kontokort.
  • förvara kontokortet på ett betryggande sätt så att risk ej uppkommer
    att kontokortet utnyttjas obehörigt.
  • förvara den personliga koden säkert eller förstöra den helt så attsamband mellan kontokort och kod inte kommer obehöriga till känna.

Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga inköp som görs med kontokort i kombination med angivande av koden och för övriga köp fram till den tidpunkt Gästrike Ekogas erhållit anmälan om förlust avkontokortet. Förlust av kontokort skall omedelbart anmälas till Gästrike Ekogas, telefon 026-17 85 75 (dagtid). Förlust av kontokort skall vid misstanke om att obehöriga kan komma att utnyttja kontokortet polisanmälas och kopia av anmälan insändas till Gästrike Ekogas.

9. Namn eller adressändring
Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren genast skriftligen underrätta Gästrike Ekogas om detta.

10. Överlåtelse
Gästrike Ekogas äger rätt att fritt överlåta sina rättigheter (inklusiveuppkomna fordringar) och skyldigheter enligt detta avtal.

11. Force Majeure
Gästrike Ekogas skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om GästrikeEkogas själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall skall ersättas av GästrikeEkogas endast i den mån skada orsakats av att Gästrike Ekogas varitoaktsam. Gästrike Ekogas ansvarar inte för fel på kortutrustningeneller förändringar av stationsnätet eller övriga inköpsställen. Gästrike Ekogas ansvarar inte för indirekta skador.

12. Giltighet
Avtalet upphör omedelbart att gälla efter det att kontohavaren eller Gästrike Ekogas sagt upp detsamma. Skulle felaktiga upplysningarom kontohavaren ha lämnats eller de faktiska förhållandena vid kreditbedömningen senare ha ändrats får Gästrike Ekogas medomedelbar verkan säga upp kontoavtalet eller sänka kreditgränsen. Gästrike Ekogas äger rätt att i samband och vid utebliven betalningspärra kontokortet.

13. Personuppgifter
Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till Gästrike Ekogasbehandling av personuppgifter, inklusive person-/organisationsnum-mer. Behandlingen omfattar uppgifter om kortinnehavaren och kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-,fakturerings- och reskontrabehandling. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till Gästrike Ekogas samarbetspartners imarknadsföringssyfte.

Den här sidan använder cookies för att säkra att du får den bäst upplevelsen.